Regulamin

Regulamin   

świadczenia usług Katalog Terapeutów Naturalnych  

  

§1. Preambuła  

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa warunki i zasady świadczenia usług informacyjnych przez Katalog Terapeutów Naturalnych. 

§2. Definicje   

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:  

 1. Usługodawca Katalog Terapeutów Naturalnych – Ewa Schmidt, Rybnik, ul Raciborska 20/2 będąca twórcą i właścicielem Serwisu lekarznaturalny.pl.   
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.   
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Karta w Serwisie.   
 4. Strona – Usługodawca lub Usługobiorca.   
 5. Serwis – serwis portal ogłoszeniowy prowadzony pod adresem http://www.lekarznaturalny.pl, który umożliwia Odbiorcom dostęp do informacji o Lekarzu Naturalnym  oraz wyszukanie Lekarza Naturalnego z danej specjalizacji i/lub województwa. Usługodawca może wprowadzać nowe funkcjonalności Serwisu.   
 6. Terapeuta Naturalny – to Użytkownik będący dyplomowanym i/lub certyfikowanym lekarzem medycyny naturalnej, specjalistą zajmującym się naturalnymi sposobami leczenia lub dyplomowanym lekarzem medycyny akademickiej, który również stosuje naturalne sposoby leczenia (medycyna integralna)   
 7. Karta – wpis w bazie danych Serwisu zawierający akceptowane przez Administratora informacje o Terapeuta Naturalny.   
 8. Odbiorca  - wszyscy poszukujący informacji o Terapeucie naturalnym.  
 9. Usługa Ogłoszenie o Lekarzu Naturalnym „Pakiet 6” to jest udostępnianie ogłoszenia na serwisie od dnia akceptacji ogłoszenia przez Administratora Serwisu przez 6 pełnych miesięcy  
 10. Usługa Ogłoszenie o Terapeucie Naturalnym „Pakiet 12” to jest udostępnianie ogłoszenia na serwisie od dnia akceptacji ogłoszenia przez Administratora Serwisu przez 12 pełnych miesięcy  
 11. Umowa – umowa o świadczenie Usługi Ogłoszenie o Terapeucie Naturalnym „Pakiet 6” lub Ogłoszenie o Terapeucie Naturalnym „Pakiet 12” zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.   
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.   
 13. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy za świadczenie Usługi Ogłoszenie o Terapeucie Naturalnym „Pakiet 6” lub Ogłoszenie o Terapeucie Naturalnym „Pakiet 12”.   
 14. Okres Rozliczeniowy – pełne 6 miesięcy, od pierwszego dnia świadczenia Usługi Ogłoszenie o Terapeucie Naturalnym „Pakiet 6” oraz pełne 12 miesięcy od dnia świadczenia Usługi Ogłoszenie o Lekarzu Naturalnym „Pakiet 12”.   
 15. Zamówienie – przesłany formularz Serwisu zawierający wymagane informacje do Karty.   

§3. Tryb i warunki zawierania Umów  

 1. Zawarcie Umowy następuje przez wypełnienie Zamówienia online w Serwisie.  
 2. Usługodawca przedstawia Usługobiorcy formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Terapeuty Naturalnego 

§4. Cennik, płatności i faktury  

 1. Pierwsze 12 miesięcy od uruchomienia Serwisu ogłoszenia są niepłatne przez Terapeutów Naturalnych 
 2. Po upływie 12 miesięcy od uruchomienia portalu są naliczane płatności w cyklach rozliczeniowych 
 3. Wynagrodzenie należne Usługodawcy będzie opłacane przez Usługobiorcę za każdy Okres Rozliczeniowy płatne z góry przelewem przed umieszczeniem informacji o Terapeucie naturalnym na Serwisie. 
 4. Płatność z góry przelewem na konto: 74 1160 2202 0000 0001 9690 3458 Bank Millennium
 5. Płatność za Cykl Rozliczeniowy 6 miesięcy wynosi 60 zł. 
 6. Płatność za Cykl Rozliczeniowy 12 miesięcy wynosi 120 zł 
 7. Faktury VAT będą wystawiane w terminie do 14 dni od wniesienia płatności za Cykl Rozliczeniowy. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia elektronicznej faktury VAT.   
 8. Strony przyjmują, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.   
 9. Usługobiorca 60 dni przed zakończeniem Cyklu Rozliczeniowego otrzyma informację o terminie wygaśnięcia ogłoszenia i po tym terminie Karta Lekarza Naturalnego jest trwale usuwana z Serwisu. Ponowienie Ogłoszenia wymaga Wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Serwisie. 

    

§5. Prawa i Obowiązki Usługobiorcy   

 1. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy będzie spełniał z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swej działalności.   
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności.   
 3. Usługobiorca oświadcza, że informacje, materiały i treści zamieszczone na Serwisie są zgodne z prawem i stanem faktycznym.   
 4. Usługobiorca na prośbę Usługodawcy dostarczy informacji na zapytania o uczelnie, instytucje wydające dyplomy i certyfikaty.  
 5. Usługobiorca nie nabywa w żadnym przypadku jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do szat graficznych zamieszczanych na Serwisie. 
 6. Obowiązkiem Usługobiorcy jest akceptacja niniejszego regulaminu, polityki prywatności, formularza RODO.   

  

§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy  

 1. Usługodawca do 30 dni ma prawo zweryfikować przesłany formularz Lekarza Naturalnego. Po weryfikacji pozytywnej na Serwisie jest dostępna informacja o Lekarzu Naturalnym.  
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Usługobiorcę korzyści w związku z realizacją Umowy i świadczeniem Ogłoszenie o Lekarzu Naturalnym „Pakiet 6” lub Ogłoszenie o Lekarzu Naturalnym „Pakiet 12”    
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Serwisu w związku z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.  

 

§7. Warunki techniczne  

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.   
 2. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczna konfiguracja w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub obsługi aplikacji JavaScript.   
 3. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.  

§8. Reklamacje   

 1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej kontakt@lekarznaturalny.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.   
 2. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.   
 3. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.    

 

§9. Postanowienia końcowe  

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Usługodawcy, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Usługi „Pakiet 6” i „Pakiet 12”. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prace konserwacyjne prowadzone były w godzinach nocnych oraz w dniach zwyczajowo wolnych od pracy.   
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiana procesu weryfikacji, modyfikacje funkcjonalności Serwisu, zmiany w zakresie działalności Usługodawcy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Usługobiorcę żadnego odrębnego oświadczenia.   
 4. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, strony będą rozwiązywały w drodze pozasądowych rokowań.   
 5. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby powoda.